Pojazdy nienormatywne

Informacja o nowych przepisach związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych

W dniu 19 października 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222. poz. 1321.), nowelizująca przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z poźn. zm.) dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Przedmiotowa ustawa wprowadza następujące zmiany:

Nowe definicje: pojazd nienormatywny, ładunek niepodzielny, pilot;
Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych;
Siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego wydawanych na okres od miesiąca do 24 miesięcy;
Rozszerzenie katalogu organów uprawnionych do wydawania zezwoleń (starosta, prezydent miasta na prawach powiatu, zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ma być wykonywany przejazd);
Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
Kary pieniężne za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia.

Wraz z wymienioną wyżej nowelizacją, wchodzą w życie następujące akty wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych Dz. U. z 2012 r. poz. 764); przepisy rozporządzenia określają warunki dystrybucji i tryb wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego wzory, w tym m.in.:

Wzory zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wypisy z zezwolenia (w przypadku zezwolenia kategorii I);
Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
Wymagania dla organu składającego zamówienie na blankiety zezwoleń i producenta blankietów zezwoleń;
Wymaganie składania wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
Wypełnianie i wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego termin ważności;
Warunki wyznaczania trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego;
Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przez drogowy obiekt inżynierski.

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U z 2012 r. poz.366) przepisy rozporządzenia określają wysokość opłat za wydanie zezwoleń poszczególnych kategorii, w zależności od okresu ważności zezwolenia.

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (dz. U. z 2012 r. poz. 629); przepisy rozporządzenia określają wymagania w zakresie pilotowania pojazdu nienormatywnego, w tym m.in.:

Warunki pilotowania przez jeden albo dwa pojazdy wykonujące pilotowanie;
Pojazd wykonujący pilotowanie i jego wyposażenie;
Obowiązki pilota podczas pilotowania pojazdu nienormatywnego;
Wzór tablicy oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie.

Najnowsze zasady wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi - Główny Informator Transportu Drogowego

Opis procedur i wzory wniosków związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych znajdują się w załącznikach poniżej.


Załączniki:
» Procedura dotycząca zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego
» wniosek kategoria I
» wniosek kategoria II
» wniosek kategoria III - VI