Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -informacje

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na drogach powiatowych powiatu wielickiego


Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2023K Biskupice –Kunice od istniejącego chodnika do drogi gminnej nr 560055K w miejscowości Biskupice jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie: 1 000 000 zł

Dofinansowanie: 90 000 zł (Gmina Biskupice)
Wartość zadania: 1 070 506 zł (wartość z umowy)
Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 2023K - odcinek 343 mb:
- wykonanie poszerzeń drogi
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni
- budowa chodników i poboczy
- przebudowa odwodnienia,
- przebudowa sieci teletechnicznej,
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu


Zadanie pn. „Przebudowa DP nr 2008K Dąbrowa – Grodkowice w m. Dąbrowa na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2010K do skrzyżowania z DG nr 560270K i 560271K” jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie: 370 000,00 zł

Wartość zadania: 1 957 640,42 zł (wartość z umowy)
Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 2008K - odcinek 648 mb:


- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- rozbiórka elementów kolidujących z drogą
- wykonanie poszerzenia drogi
- budowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa elementów odwodnienia drogi
- budowa chodników, poboczy
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego
- wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych
- przebudowa sieci gazowej


Zadanie pn. Budowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2060K (ul. Droga Królewska) w miejscowości Niepołomice , Powiat Wielicki jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie: 272 535,86 zł

dokumentacja projektowa: 39 998,37 zł

Wartość realizacji zadania: 232 537,49 zł

Zakres zadania: Budowa zatoki postojowej na długości ok. 462 mb; szerokość: 3m, nawierzchnia: kruszywo łamane
Inwestycja została zrealizowana.
Odbiór końcowy: 15.06.2022