Utrudnienia w ruchu

ZDP w Wieliczce, informuje, iż w dniach 06.05.2019 -09.05.2019r. planuje się rozpoczęcie robót związanych z remontem nawierzchni na odcinku ul. T. Kościuszki w Wieliczce (od skrzyżowania z ul. Sadową do skrzyżowania z ul. J. Jedynaka). Rozpoczęcie robót uzależnione jest od pogody i może ulec zmianie.

Wskazany odcinek ul. T. Kościuszki zostanie wyłączony z ruchu.

Szczegółowy harmonogram robót:


06.05.2019 – Frezowanie nawierzchni 8:00 - 20:00
07.05.2019 – wykonanie warstwy wzmacniającej z siatki stalowej 8:00 - 23:00
08.05.2019 – roboty bitumiczne - wykonanie warstwy ścieralnej 8:00 - 20:00
09.05.2019 - roboty wykończeniowe 8:00 - 20:00

W ramach zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu, wyznaczono objazdy:
DP 2045K ul. Kościuszki , ul. Edmunda Dembowskiego, ul. Jana Matejki, ul. Janińska.
Do oznakowania objazdu zastosowano tablice objazdowe F -9.

telefon kontaktowy do Kierownika robót:: 605 540 506


Schemat objazdu

......................................................................................................

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:

utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Kokotowie (przy sklepie Szeląg)
ZGŁASZANIE AWARII: Telefon całodobowy : 503 076 326

......................................................................................................

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje że zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu złożonym przez wykonawcę prac realizującego zadanie pn.: "Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów w ramach projektu POIŚ 7.1-74" droga powiatowa nr 2039 K relacji Wieliczka - Brzegi została zamknięta w m. Kokotów. Zamknięcie odcinka drogi powiatowej związane jest z przebudową wiaduktu kolejowego. Termin wprowadzenia organizacji ruchu przedłużono do dnia 31.12.2019 roku.

Wykonawca robót przedstawił następujące wyjaśnienie:

Konieczność przedłużenia zamknięcia drogi powiatowej spowodowana jest zastanym niespodziewanie złym stanem technicznym istniejącego wiaduktu z 1900r., niemożliwym do pełnego zdiagnozowania przed rozpoczęciem robót i dokonania odkrycia fundamentów obiektu (m.in. z powodu braku archiwalnej dokumentacji technicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). W następstwie poczynionych prac, dokonanych inwentaryzacji rzeczywistych gabarytów podpór, wykonanych badań geologicznych, oceny stanu technicznego oraz obliczeń konstrukcyjnych, mając na uwadze fakt konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego w torze nr 1 (tor południowy) oraz zakres rozbiórki niezbędnej dla wykonania nowej części wiaduktu w osi toru nr 2, Projektant zabezpieczeń technologicznych stwierdził o bezwzględnej konieczności wzmocnienia istniejącego fundamentu kolumnami cementowo-gruntowymi ( Jet grouting) oraz tymczasowego podparcia ustroju nośnego dodatkowymi podporami technologicznymi. Obliczenia konstrukcyjne wykazały niedostateczną nośność fundamentów wiaduktu do samodzielnego i bezpiecznego przeniesienia obciążeń od ruchu kolejowego. Wykonane podparcie tymczasowe, wsparte na podbudowie betonowej w poziomie jezdni, ogranicza szerokość przestrzeni pod obiektem do wartości 2,56m. Wartość ta uniemożliwia przeprowadzenie pasa ruchu dla pojazdów samochodowych. Oznacza to, iż zamknięcie drogi będzie konieczne do utrzymania aż do wykonania całości obiektu W18 w km 12,201 z uwzględnieniem okresu przerwy w pracach konstrukcyjnych pomiędzy fazami ruchu kolejowego ( uruchomienie ruchu kolejowego w torze nr 2 (północny) i zamknięcie ruchu w torze nr 1 (południowy)) oraz okresu wykonania właściwych robót konstrukcyjnych wraz z procedurami odbiorowymi.

poglądowy rysunek z wyznaczonymi objazdami