Utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje, na wniosek Firmy realizującej zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice w m. Brzegi i Grabie, przedłużono termin zamknięcia odcinka drogi powiatowej nr: 2011K do czwartku 21.11.2019 roku. Od jutra tj. od dnia 20.11.2019 roku zostaną dopuszczone do ruchu tylko pojazdy komunikacji zbiorowej.
Od piątku 22 listopada droga zostanie udostępniona dla ruchu kołowego, należy spodziewać się utrudnień i ruchu wahadłowego w związku z dalszymi postępującymi pracami związanymi z rozbudową drogi.
......................................................................................................

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje, iż w związku z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 - 6+342,80 ) - Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00 ze względów technologicznych odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr: 2012K do skrzyżowania z drogą gminną przy kładce na rzece Serafa w m. Brzegi od dnia 04.11.2019 roku zostanie zamknięty dla ruchu kołowego.

W dniu 04.11.2019 zostanie utrzymany ruch komunikacji zbiorowej, natomiast od dnia 05.11.2019 roku do dnia 19.11.2019 rok odcinek drogi powiatowej nr: 2011K zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Po drodze poruszać się mogą tylko pojazdy budowy, a po godzinie 18:00 samochody osobowe do posesji przyległych do rozbudowywanej drogi.

W związku z zastosowaną technologią rozbudowy drogi –stabilizacja gruntu cementem, należy spodziewać się znacznego zapylenia w najbliższym otoczeniu drogi. Podczas prowadzonych robót nie będzie dostępu do poszczególnych posesji. Zalecamy zostawianie pojazdów poza miejscem prowadzonych robót. Pojazdy z wjazdów na posesje należy usunąć. Informacje o szczegółowym harmonogramie robót przy poszczególnych posesjach należy uzyskać u Kierownika lub Majstra Firmy realizującej zadanie.

schemat wyznaczonego objazdu

mapa poglądowa

......................................................................................................

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce Informuje o występujących utrudnieniach w ruchu kołowym w związku z  rozbudową drogi powiatowej nr: 2011K w m. Brzegi.
Na odcinku drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr: 2039K (kładka -Brzegi) w kierunku Niepołomic są realizowane prace ziemne, w zależności od etapu i postępu robót występują zwężenia oraz ruch wahadłowy. Prędkość została ograniczona do 30km/h.

W kolejnych etapach robót droga będzie czasowa zamykana dla ruchu. 


Zalecamy korzystanie z alternatywnych dróg.
Prace realizowane są w oparciu o zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłężanka w m. Niepołomice (km 1+879,40 - 6+342,80 ) - Etap I od km 1+879,40 do km 4+940,00. Przewidziany termin zakończenia: do końca czerwca 2020 roku.

......................................................................................................

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce Informuje, o planowanym zamknięciu odcinka drogi powiatowej nr 2045 K - ul. Kościuszki w Wieliczce, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Św. Barbary i Krakowską od dnia 05.08.2019 r. (poniedziałek), w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2045K ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sadową do przepustu w km 1+940 wraz z budową nowego przepustu w miejscu istniejącego".
Przewidywany termin przywrócenia istniejącej organizacji ruchu od dnia 31.10.2019 r. (czwartek). Objazd dla zamkniętego odcinka drogi w obu kierunkach poprowadzono drogami: Drogą krajową nr 94 na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Ochota w Wieliczce, drogą powiatową nr 2051 K – ul. Ochota w Wieliczce, drogą powiatową nr 2050 K – ul. Krzyszkowicka w Wieliczce, drogą powiatową nr 2049 K – ul. Kasztanowa w Wieliczce, drogą powiatową nr 2047 K – ul. Sadowa w Wieliczce. Schemat wyznaczonego objazdu przedstawia załączona mapa.
Konieczność zamknięcia drogi powiatowej wynika z wbudowaniem przepustu w miejsce istniejącego. Objazdy dla Komunikacji zbiorowej zostaną wyznaczone przez Przewoźników.

......................................................................................................


utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Kokotowie (przy sklepie Szeląg)
ZGŁASZANIE AWARII: Telefon całodobowy : 503 076 326

.....................................................................................................

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje że zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu złożonym przez wykonawcę prac realizującego zadanie pn.: "Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów w ramach projektu POIŚ 7.1-74" droga powiatowa nr 2039 K relacji Wieliczka - Brzegi została zamknięta w m. Kokotów. Zamknięcie odcinka drogi powiatowej związane jest z przebudową wiaduktu kolejowego. Termin wprowadzenia organizacji ruchu przedłużono do dnia 31.12.2019 roku.

Wykonawca robót przedstawił następujące wyjaśnienie:

Konieczność przedłużenia zamknięcia drogi powiatowej spowodowana jest zastanym niespodziewanie złym stanem technicznym istniejącego wiaduktu z 1900r., niemożliwym do pełnego zdiagnozowania przed rozpoczęciem robót i dokonania odkrycia fundamentów obiektu (m.in. z powodu braku archiwalnej dokumentacji technicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). W następstwie poczynionych prac, dokonanych inwentaryzacji rzeczywistych gabarytów podpór, wykonanych badań geologicznych, oceny stanu technicznego oraz obliczeń konstrukcyjnych, mając na uwadze fakt konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego w torze nr 1 (tor południowy) oraz zakres rozbiórki niezbędnej dla wykonania nowej części wiaduktu w osi toru nr 2, Projektant zabezpieczeń technologicznych stwierdził o bezwzględnej konieczności wzmocnienia istniejącego fundamentu kolumnami cementowo-gruntowymi ( Jet grouting) oraz tymczasowego podparcia ustroju nośnego dodatkowymi podporami technologicznymi. Obliczenia konstrukcyjne wykazały niedostateczną nośność fundamentów wiaduktu do samodzielnego i bezpiecznego przeniesienia obciążeń od ruchu kolejowego. Wykonane podparcie tymczasowe, wsparte na podbudowie betonowej w poziomie jezdni, ogranicza szerokość przestrzeni pod obiektem do wartości 2,56m. Wartość ta uniemożliwia przeprowadzenie pasa ruchu dla pojazdów samochodowych. Oznacza to, iż zamknięcie drogi będzie konieczne do utrzymania aż do wykonania całości obiektu W18 w km 12,201 z uwzględnieniem okresu przerwy w pracach konstrukcyjnych pomiędzy fazami ruchu kolejowego ( uruchomienie ruchu kolejowego w torze nr 2 (północny) i zamknięcie ruchu w torze nr 1 (południowy)) oraz okresu wykonania właściwych robót konstrukcyjnych wraz z procedurami odbiorowymi.

poglądowy rysunek z wyznaczonymi objazdami