11-06-2019

Przebudowa ul. Kościuszki w Wieliczce

Przebudowa ul. Kościuszki w Wieliczce

W dn. 20.05.2019r. została podpisana umowa na wykonanie robót dla zadania ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2045K ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sadową do przepustu w km 1+940 wraz z budową nowego przepustu w miejscu istniejącego Zakres przebudowy DP 2045K od km 1+535,86 do km 1+977,08” .Zadanie obejmuje wykonanie poszerzeń drogi, budowę chodników i ścieżki rowerowej. Ponadto zostanie wymieniony istniejący przepust pod drogą. W/w zakres robót wymaga przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury podziemnej. Droga na całym odcinku uzyska nową nawierzchnię.


Roboty będą przebiegać etapami. Prace rozpoczną się w najbliższym czasie od usunięcia kolidującej zieleni, robót rozbiórkowych. W kolejnych dniach Wykonawca będzie prowadził roboty związane z budową kanalizacji i wykonaniem niezbędnych poszerzeń a następnie prac brukarskich w ul. Kościuszki.


W/w roboty będą prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu zakładający odcinkowe zwężenia jezdni. Planuje się wprowadzenie zmiany organizacji ruchu od 11.06.2019r


W kolejnym etapie wykonawca wymieni przepust pod drogą. W tym celu będzie musiał wykonać głębokie wykopy ponad 5m, zabezpieczenie na czas wykonywania robót odsłoniętego istniejącego uzbrojenia podziemnego, montaż przepustu z blachy falistej długości 26 mb a następnie wykonać warstwami nasyp nośny. Na czas wymiany przepustu Wykonawca przewiduje zamknięcie ul. Kościuszki na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Św. Barbary od 01.08.2019r. na okres około 3 miesięcy. Przewiduje się, że objazd ul. Kościuszki będzie prowadzony ulicami Ochota, Kasztanowa Sadowa –bez ograniczeń tonażowych i ul. Matejki. Projekt zmiany organizacji ruchu związany z zamknięciem ul. T. Kościuszki jest w trakcie uzgodnień.


Po wykonaniu w/w robót zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna oraz zostanie wprowadzone docelowe oznakowanie poziome i pionowe ulicy.


Termin umowny wykonania robót : 30.10.2019 r.

 
powrót