Pojazdy nienormatywne

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I , II na przejazd pojazdu nienormatywnego.
2. Załączniki do wniosku:

  • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

Informacje na temat opłat
1. Za wydanie zezwolenia w kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

  • 100,00 zł

2. Za wydanie zezwolenia w kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się
następujące opłaty:

  •  200,00 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca;
  •  400,00 zł – dla zezwolenia na okres 6 miesięcy;
  •  1200,00 zł – dla zezwolenia na okres 12 miesięcy;
  •  2000,00 zł – dla zezwolenia na okres 24 miesięcy.

3. Opłatę za wydanie zezwolenia I i II kategorii należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Wieliczce na konto nr: 09 8619 0006 0010 0200 8370 0001(MBS w Wieliczce).
4. W tytule przelewu należy podać nazwę firmy lub dane osoby występującej z wnioskiem
o wydanie zezwolenia.

Przewidywany termin załatwienia
1. Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po wcześniejszym uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia I i II kategorii.
2. Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od zezwolenia kategorii I i II odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Wielickiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Podstawa prawna
1. Prawo o ruchu drogowym – art. 64 a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r.poz. 450,, z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 212). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 23 maja 2012r., w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. 2012, poz. 629)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. poz. 315).
4. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.poz. 735, z późniejszymi zmianami).

Dostępność procedury
Procedura jest dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka lub na stronie internetowej: www.zdp.wieliczka.pl.

Pozostałe informacje
I) Wzory zezwoleń kategorii I-V na przejazd pojazdów nienormatywnych, zostały wprowadzone do obrotu prawnego w dniu 13 marca 2021 r. Organy uprawnione do wydawania zezwoleń (zgodnie z przepisami art. 64b ust. 3, art. 64c ust. 3 pkt 1 i 2, art. 64c ust. 4, art. 64d ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym), wydają od 13 marca 2021 r., zezwolenia kategorii I-V na przejazd pojazdu nienormatywnego w zależności od potrzeb podmiotów ubiegających się o zezwolenie, na okres:
– zezwolenia kategorii I – 12 miesięcy,
– zezwolenia kategorii II – IV – 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy,
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej na terenie powiatu wielickiego.
II) Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnych;
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
III) Zezwolenie jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu.
IV) Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód opłaty za wydanie zezwolenia.
V) Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz.
VI) Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierzana jest kara pieniężna w drodze decyzji administracyjnej.

Procedura dotyczy dróg na terenie Powiatu Wielickiego w zakresie kompetencji Starosty.

 

Wzory wniosków związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki:

Skip to content