Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje, iż rozpoczynają się prace związane z  remontem drogi powiatowej nr 2007K w km od 0+085,00 do km 3+090,00 w miejscowościach Cichawa i Grodkowice, Powiat Wielicki
Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie obejmuje:

Na odcinku drogi powiatowej nr 2007K: km 0+085 – 1+892 (miejscowości: Cichawa
i Grodkowice) zostaną wykonane następujące roboty drogowe:

– ścięcie/uzupełnienie poboczy,
-profilowanie istniejącej jezdni z kruszywa,
– wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu cementowego gr. 16 cm,
– uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,
– remont rowów odwadniających,
-remont przepustu i przyczółków betonowych,
-regulacja wysokościowa zjazdów do okolicznych pól uprawnych (zjazdy o nawierzchni z kruszywa).

Na odcinku drogi powiatowej nr 2007K w km 1+892 – 3+090 (miejscowość Grodkowice) zostaną wykonane następujące prace remontowe:

– ścięcie poboczy ziemnych i odsłonięcie istniejącej krawędzi jezdni,
– uzupełnienie poboczy z frezu (lub kruszywa łamanego ) gr.10 cm,
– remont rowów odwadniających.

W związku z planowanymi pracami należy spodziewać się utrudnień w ruchu kołowym

Skip to content