Utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, informuje, iż rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2007K w km od 0+085,00 do km 3+090,00 w miejscowościach Cichawa i Grodkowice, Powiat Wielicki” (odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej)
realizowanego przez Firmę CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa planowane jest od 15.07.2024 roku.
Należy spodziewać się utrudnień w ruchu, wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, dopuszcza się chwilowe wstrzymanie ruchu. Ruch drogowy będzie sterowany.
Do końca m-ca lipca br. wykonana zostanie podbudowa z kruszywa i remont przepustów.

W m-cu sierpniu droga powiatowa będzie etapami zamykana dla ruchu kołowego w związku z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego.
Na przełomie sierpnia i września realizowany będzie remont systemu odwodnienia drogi (odmulanie rowów) oraz remont -uzupełnianie poboczy.
Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce zwraca się z prośbą o powiadomienie zainteresowanych mieszkańców, właścicieli pól uprawnych zlokalizowanych przy drodze o planowanych utrudnieniach.
Zalecany objazd drogami powiatowymi: 2017K przez miejscowości Cichawa -Krakuszowice -Szczytniki -Brzezie (do DK94).
oraz 2018K przez miejscowości Cichawa – Książnice – Łężkowice -Targowisko (do DK94).
Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy robót:
Kierownik P. Paweł Białek – tel. 667 730 133

mapa orientacyjna z układem drogowym w rejonie planowanego remontu DP 2007K

Przepraszamy za utrudnienia. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do wprowadzonego tymczasowego oznakowania.


Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce informuje iż w związku z realizacją zadań:
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki – Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z DW 966 do potoku Zborówek (przewidywany termin realizacji do końca czerwca 2024r.),
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1+461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice, Powiat Wielicki (przewidywany termin realizacji do czerwca 2024r.)
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K w km od 3+292 do km 3+346 wraz z skrzyżowaniem z drogą gminną nr 560013K w km 3+314 w miejscowości Bodzanów, Powiat Wielicki, Gmina Biskupice (przewidywany termin realizacji  do maja 2024r.)
występują utrudnienia w ruchu kołowym i pieszych.
Wykonawcy robót wprowadzali tymczasową organizację ruchu, która w zależności od etapu robót powoduje konieczność wprowadzenia objazdów (na drodze w m. Czarnochowice -przez m. Śledziejowice ul. Europejską i Niedzielskich) ograniczenie prędkości, zawężenie jezdni oraz chwilowe wstrzymanie ruchu.
 

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA:

utrzymanie sygnalizacji świetlnej w Kokotowie (przy sklepie Biedronka)
ZGŁASZANIE AWARII: Telefon całodobowy : 503 076 326

Skip to content