Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępnościWstęp

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 12.02.2008r. Data istotnej aktualizacji: 16.03.2018r. (ostatnia aktualizacja: 12.03.2024r.)

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
W Zarządzie Dróg Powiatowych w Wieliczce dla strony www.zdp.wieliczka.pl zlecono audyt dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji a także treści zamieszczanych na portalach społecznościowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz w ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z którego wynika, że:

Strona internetowa www.zdp.wieliczka.pl w roku 2022 spełniała 27 wymagań z adekwatnych 49 co stanowiło w przybliżeniu 55% w zakresie dostępności cyfrowej. Natomiast w zakresie Dostępności Informacyjno-Komunikacyjnej nie spełniono wymagań.

Wykazano niezgodności:
1. Brak dokumentów strategicznych
2. Braki w zakresie Procesów Zgodności z Dostępnością Cyfrową
3. Niewielkie braki w Kryterium sukcesu w oparciu o Postrzegalność
4. Braki w Kryterium sukcesu w oparciu o Funkcjonalność
5. Braki w Kryterium sukcesu w oparciu o Kompatybilność
6. Brak Dostępności Informacyjno-Komunikacyjnej
7. Brak zapewnienia Dostępu Alternatywnego

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności deklarowano do 31 grudnia 2022 roku.
Na przełomie roku 2022 i 2023 wykonano nową stronę internetową Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce, gdzie min. w ramach jej przebudowy wprowadzono w ramach poprawy cyfrowej dostępności dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie/pomniejszenie tekstu
– powiększanie/pomniejszenie
– skala szarości
– żółte litery
– jasne tło
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-12.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: P. Adam Kardas
e-mail: akardas@zdp.wieliczka.pl
Telefon: 123 999 888

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Dojazd do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce
Do siedziby ZDP w Wieliczce można dojechać busami prywatnych przewoźników, autobusami MPK Kraków, autobusami Wielickiej Komunikacji Miejskiej, oraz pojazdami prywatnymi. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 60 metrów.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce posiada jedną siedzibę zlokalizowaną pod adresem: ul. J. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka, na parterze budynku. W pozostałej części budynku zlokalizowane są wydziały Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu pracownika. Na drzwiach wejściowych do części zajmowanej przez ZDP w Wieliczce jest wywieszony numer telefonu.

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Wieliczce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ponieważ Urząd nie posiada etatowego tłumacza języka migowego.

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. J. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka
Do głównego wejścia budynku prowadzą schody zarówno od ul. Słowackiego, jak i ul. Szpunara. Drugie wejście usytuowane jest na poziomie parkingu podziemnego (wjazd na parking od ul. Słowackiego). Z poziomu parkingu osoby poruszające się na wózku mogą skorzystać z windy. Dodatkowo od strony ul. Słowackiego zainstalowana jest na zewnątrz budynku platforma dla osób poruszających się na wózkach.
• W podziemnym parkingu, do którego wjazd jest od ul. Słowackiego znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
• Dla osób załatwiających sprawę w budynku przy ul. Słowackiego 29 dostępny jest również parking przy ul. Szpunara 22, na którym znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Parking nie jest zintegrowany z ciągiem komunikacyjnym prowadzącym do głównego wejścia do budynku przy ul. Słowackiego 29 (konieczność pokonania schodów).
• Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach, przyciski na panelu nie są wypukłe, ani oznaczone alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy o numerze piętra.
• Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. Brak automatycznie otwieranych drzwi.
• W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
• Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
• Budynek jest oznakowany tablicami informacyjnymi.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
• W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących.
• W punkcie informacyjnym na parterze budynku znajduje się osoba, która udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.

Skip to content