Państwowy Fundusz Celowy

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

Zadania Realizowane przez Powiat Wielicki w roku 2020:

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2009K Targowisko-Węgrzce Wielkie w km od 6+541,45 do km 7+495,70 w miejscowości Staniątki, Powiat Wielicki jest realizowane z udziałem środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie:1 196 188,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 892 340,62 zł

Termin realizacji robót budowlanych: 02.07.2020 r. – 02.07.2021r.

Długość przebudowywanego odcinka drogi: 954 mb

Zakres przebudowy:
• Wykonanie poszerzeń drogi do 6m
• Wykonanie nowej nawierzchni jezdni
• Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa zjazdów
• Poprawa odwodnienia drogi
• Przebudowa skrzyżowań
• Wyznaczenie przejść dla pieszych
• Wyznaczenie przystanków dla komunikacji zbiorowej

Cel oraz planowane efekty projektu:
• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
• Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
• Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
• Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
• Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2007K Cichawa-Kłaj w km od 5+138,00 do km 5+592,58 w miejscowości Targowisko oraz w miejscowości Kłaj, Powiat Wielicki realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 343 069,00 zł
Całkowita wartość zadania: 490 099,28 zł

Termin realizacji robót budowlanych: 09.06.2020 – 30.11.2020r.

Długość przebudowywanego odcinka drogi: 455 mb

Zakres przebudowy:
• Wykonanie poszerzenia drogi do 6m
• Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa zjazdów
• Poprawa odwodnienia drogi

Cel oraz planowane efekty projektu:
• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
• Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
• Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
• Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
• Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2036K Chorągwica - Raciborsko w km 0+000,00 do km 0+220,35 w miejscowości Chorągwica, Powiat Wielicki” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 157 310,00 zł
Całkowita wartość zadania: 343 487,65 zł
Termin realizacji robót budowlanych: 10.12.2020 – 10.07.2021r.
Długość przebudowywanego odcinka drogi: 220 mb

Zakres przebudowy:
• Wykonanie poszerzenia drogi do 5,5m z niezbędnymi poszerzeniami na łukach poziomych
• Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej oraz przebudowa zjazdów
• Poprawa odwodnienia drogi
• Przebudowa zatoki autobusowej i peronów przystankowych
• Budowa kanału technologicznego w pasie drogowym
• Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Cel oraz planowane efekty projektu:
• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
• Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
• Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
• Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnej
• Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w km od 7+172 do km 7+331 w miejscowości Grajów, Powiat Wielicki jest realizowane z udziałem środków państwowego funduszu celowego pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceDofinansowanie: 877 622,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 846 417,38 zł
Termin realizacji zadania: 30.06.2021 – 30.07.2022
Zakres rozbudowy drogi powiatowej nr 2026K :
– budowa skrzyżowania typu rondo w km 7+260 drogi powiatowej nr 2026K na przecięciu
z drogami gminnymi nr 560907K i 560970K
– rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K od km 7+172,5 do km 7+331
– niezbędna przebudowa drogi gminnej nr 560907K od km 0+000 do km 0+062
– niezbędna przebudowa drogi gminnej nr 560970K od km 0+000 do km 0+077
– budowa chodników o szer. 2m i przejść dla pieszych
– budowę poboczy
– budowę zatok autobusowych dla busów przy drodze powiatowej i przy drodze gminnej
– przebudowa odwodnienia,
– przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
– przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej wraz z wykonaniem oświetlenia przejść
dla pieszych,
– przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej,
– przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowej,
– wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
– przestawienie kapliczki przydrożnej,
– wprowadzenie stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót budowlanych

Zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+311 ul. Krzyszkowicka w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka jest realizowane z udziałem środków państwowego funduszu celowego pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceDofinansowanie:31 487,83 zł
Całkowita wartość zadania: 39 360,00 zł
Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło: 01.10.2021 r.,
2) zakończenie realizacji zadania nastąpi do: 24.12.2021 r.,
3) oddanie do użytkowania zadania nastąpi do: 22.02.2022 r.

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
Projekt skierowany jest do uczestników ruchu w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
W ramach projektu zostanie wykonane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych oraz oznakowanie znakami na tle fluoresencyjnym.

Zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+439 ul. Krzyszkowicka w miejscowości Wieliczka, Gmina Wieliczka jest realizowane z udziałem środków państwowego funduszu celowego pn. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceDofinansowanie:31 487,10 zł
Całkowita wartość zadania: 39 360,00 zł
Okres realizacji zadania ustala się na:
1) rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło: 1.10.2021 r.,
2) zakończenie realizacji zadania nastąpi do: 24.12.2021 r.,
3) oddanie do użytkowania zadania nastąpi do: 22.02.2022 r.

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
Projekt skierowany jest do uczestników ruchu w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.
W ramach projektu zostanie wykonane dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych oraz nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych na całej szerokości przejścia dla pieszych.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956K w km od 2+328 do km 3+138 w m.Gdów, Powiat Wielicki” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceDofinansowanie: 762 788,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 591 267 zł
Termin realizacji robót budowlanych: 03.11.2021 – 02.10.2022r.
Długość przebudowywanego odcinka drogi: 810 mb

Zakres przebudowy:
-roboty rozbiórkowe (wycinka drzew, zjazdy, rury, ogrodzenia)
-wykonanie chodnika dł.ok.800 m
– mur oporowy na dł.ok.30 m
-wykonanie kanalizacji deszczowej
-uzupełnienie nawierzchni przy chodniku (na poszerzeniu jezdni)

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+000 do 1+477 w miejscowości Grabówki, Powiat Wielicki” realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceDofinansowanie: 5 154 701,00 zł
Całkowita wartość zadania: 10 479 600,00 zł
Termin realizacji robót budowlanych: 20.07.2021 – 20.05.2023r.
Długość przebudowywanego odcinka drogi: 1477 mb

Zakres przebudowy:
– wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
– rozbiórka elementów kolidujących z drogą
– wykonanie poszerzenia drogi
– budowa kanalizacji deszczowej
– przebudowa elementów odwodnienia drogi
– budowa chodników, ścieżki rowerowej, poboczy
– wykonanie nowej nawierzchni jezdni
– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego
– przebudowa oświetlenia drogi
– przebudowa sieci wodociągowej,
– przebudowa sieci gazowej
– przebudowa sieci energetycznej
– przebudowa sieci teletechnicznej
– przebudowa sieci wodociągowej

Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2027K od km 3+050,00 do km 4+042,50 (obiekt mostowy w km 3+911,20) w miejscowości Koźmice Wielkie, Powiat Wielicki" realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceZadanie ( w trakcie realizacji) obejmuje przebudowę drogi DP 2027K na odc. ok. 1 km
a w tym:
– poszerzenie jezdni do 6 m
– wykonanie chodnika
– wykonanie nawierzchni asf. na całej szerokości jezdni
– wykonanie odwodnienia (kanalizacja opadowa)
– wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejścia , zatoki autobusowe)
– remont mostu i przepustu

Data podpisania umowy: 11.05.2022
Data zakończenia zadania 10.06.2023r
Wartość robót: 3 933 310,61 brutto
Wartość robót zrealizowanych do 09.2022 : 1 161 298,35 zł
Wartość dofinansowania ogółem: 2 190 687 zł
w tym dofinansowanie w podziale na lata: 2022r. – 1 131 126 zł, 2023r. – 1 059 561 zł

Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2019K Trąbki-Niegowić w miejscowości Trąbki i Zabłocie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do potoku Zborówek od km 0+011,65 do km 2+932,31, Powiat Wielicki realizowane jest z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zarząd Dróg Powiatowych w WieliczceKwota dofinansowania: 4 534 820,00zł
Całkowita wartość: 9 342 091,42 zł

Termin realizacji zadania: 06.2022 – 06.2024
Zadanie obejmuje przebudowę drogi DP 2019K na odc. ok. 2,9 km
a w tym:
– poszerzenie jezdni do 6 m,
– wykonanie chodnika,
– wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni,
– wykonanie odwodnienia (kanalizacja opadowa, rowy),
– wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Cel oraz planowane efekty projektu:
– Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu
– Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych
– Podniesienie standardu technicznego drogi powiatowej oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów
– Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych
– Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr: 2017K Brzezie -Szczytniki

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi DP 2017K na odc. ok. 1,3km a w tym:

– przebudowa sieci zewnętrznych,

– poszerzenie jezdni do 6 m,

– wykonanie chodnika,

– wykonanie 3 zatok autobusowych,

– wykonanie nakładki na całej szerokości jezdni,

– wykonanie odwodnienia,

– wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Całkowita wartość: 5 870 614,99 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: 4 892 130,24 zł

Zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Gorzków-Byszyce (rozbudowa DP nr 2026K Mogilany-Raciborsko-Dobranowice) od skrzyżowania z DG nr 561067K w m. Byszyce do skrzyżowania z DP nr 2027K w m. Gorzków”

Zadanie ( w trakcie realizacji) obejmuje przebudowę drogi DP 2026K na odc. ok. 2.137 km a w tym:

– poszerzenie jezdni do 6 m

– wykonanie chodnika,

– wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni,

– wykonanie odwodnienia (kanalizacja opadowa),

– przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi,

– wprowadzenie stałej organizacji ruchu (przejścia, zatoki autobusowe),

Data podpisania umowy: 11.10.2022, data zakończenia zadania 10.11.2023r

Wartość robót:  10 997 571,41 zł  brutto

Wartość dofinansowania ogółem: 9 490 000 zł Polski Ład

Skip to content