Załatw sprawę

RODO – Klauzula informacyjna

Procedury dotyczą każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie/opinię na:

 1. Opinia lokalizacji linii ogrodzenia
 2. Uzgodnienie lokalizacji mediów w pasie drogowym
 3. Uzgodnienie lokalizacji obiektów względem granic pasa drogowego
 4. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu
 5. Uzgodnienie projektu budowy/przebudowy drogi
 6. Oświadczenie o możliwości połączenia działki z droga publiczną (powiatową)
 7. Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (UWAGA: zalecamy składać wnioski co najmniej 14dniowym wyprzedzeniem)
 8. Zajęcie pasa drogowego w przypadku awarii
 9. Lokalizacja reklam w pasie drogowym
 10. Korzystanie z przystanków
 11. Przekroczenie tonażu
 12. Remont zjazdu
 13. Uzgodnienie projektu zjazdu
 14. Szkoda komunikacyjna
 15. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
 16. Zieleń w pasie drogowym (wniosek na przycinkę i/lub usuwanie drzew i krzewów)
 17. Wniosek o wydanie uzgodnienia zmiany zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogi
 18. Zgłoszenie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu
 19. Wzór oświadczenia o formie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Wielickiego -osoba fizyczna
 20. Wzór oświadczenia o formie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Wielickiego -osoby pozostające w związku małżeńskim
 21. Wzór oświadczenia o formie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Powiatu Wielickiego -firma
 22. Zrzeczenie  się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

Przy składaniu wniosków do ZDP w Wieliczce zalecamy zapoznanie się z informacją (23. druk nr 1) oraz podpisanie jej i złożenie wraz z danym wnioskiem

23. Klauzula informacyjna (druk nr 1)

Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wielickiego

Skip to content